marți, 8 noiembrie 2016

Ce este CJRAE?

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Nationale şi coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj.

Ce servicii ofera? 
•servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;
•servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin centrele şi cabinetele logopedice interşcolare;
•servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale, integraţi în unităţile de învăţământ de masă, prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
•servicii complexe de educaţie pentru copiii cu deficienţe, prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
•servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;
•servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;
•servicii de terapii specifice, oferite prin centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă.

Ce functii indeplineste?
•de coordonare, realizare, monitorizare şi evaluare a serviciilor educaţionale din judeţ;
•de monitorizare a evoluţiilor beneficiarilor serviciilor educaţionale menţionate;
•de informare şi documentare pentru toţi membrii comunităţii (cadre didactice, părinţi, copii, studenţi, autorităţi locale etc.);
•de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la nivel naţional şi internaţional.
Principalele responsabilităţi:
•coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale realizate de structurile subordonate;
•participă la formarea iniţială a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ;
•participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare continuă şi colaborarea cu instituţiile acreditate în acest scop;
•informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive;
•informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;
•realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;
•evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din centrele logopedice;
•realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor;

Cui se adreseaza?
•copiilor, elevilor, tinerilor;
•părinţilor sau aparţinătorilor legali ai copiilor;
•personalului angajat în unităţile de învăţământ sau în alte instituţii care acţionează în domeniul problematicii copiilor;
•studenţilor;
•membrilor comunităţii locale.

La nivel judeţean, CJRAE coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea şi serviciile educaţionale oferite de centrul judeţean şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, de cabinetele logopedice interşcolare precum şi de mediatorii școlari.

Care sunt obiectivele noastre?
• cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
• asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;
• informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbării mentalităţii şi al îmbunătăţirii activităţii didactico-educative;
• crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor/tinerilor în vederea integrării acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
• implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente: şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi integrării sociale a copiilor/tinerilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu