marți, 8 noiembrie 2016

Ce este CJRAE?

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Nationale şi coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj.

Ce servicii ofera? 
•servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;
•servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin centrele şi cabinetele logopedice interşcolare;
•servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale, integraţi în unităţile de învăţământ de masă, prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
•servicii complexe de educaţie pentru copiii cu deficienţe, prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
•servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;
•servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;
•servicii de terapii specifice, oferite prin centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă.

Ce functii indeplineste?
•de coordonare, realizare, monitorizare şi evaluare a serviciilor educaţionale din judeţ;
•de monitorizare a evoluţiilor beneficiarilor serviciilor educaţionale menţionate;
•de informare şi documentare pentru toţi membrii comunităţii (cadre didactice, părinţi, copii, studenţi, autorităţi locale etc.);
•de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la nivel naţional şi internaţional.
Principalele responsabilităţi:
•coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale realizate de structurile subordonate;
•participă la formarea iniţială a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ;
•participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare continuă şi colaborarea cu instituţiile acreditate în acest scop;
•informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive;
•informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;
•realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;
•evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din centrele logopedice;
•realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor;

Cui se adreseaza?
•copiilor, elevilor, tinerilor;
•părinţilor sau aparţinătorilor legali ai copiilor;
•personalului angajat în unităţile de învăţământ sau în alte instituţii care acţionează în domeniul problematicii copiilor;
•studenţilor;
•membrilor comunităţii locale.

La nivel judeţean, CJRAE coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea şi serviciile educaţionale oferite de centrul judeţean şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, de cabinetele logopedice interşcolare precum şi de mediatorii școlari.

Care sunt obiectivele noastre?
• cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
• asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;
• informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbării mentalităţii şi al îmbunătăţirii activităţii didactico-educative;
• crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor/tinerilor în vederea integrării acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
• implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente: şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi integrării sociale a copiilor/tinerilor.

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

Studiile de psihologie arată că problemele de disciplină din clasă sunt sursa de stres cea mai semnificativă pentru profesori. Aceste studii arată că principalele efecte negative asupra sănătăţii noastre emoţionale şi a stării de bine se datorează faptului că este extrem de dificil să îi disciplinăm pe elevi aşa cum am dori.

Beneficii pentru profesori şi învăţători ale disciplinării eficiente a elevilor:
-        Se reduce starea de iritabilitate şi nervozitate;
-        Se reduce starea de oboseală;
-        Se reduc situaţiile care fac dificilă desfăşurarea orei;
-        Creşte satisfacţia în muncă;
-        Creşte calitatea vieţii la locul de muncă;

 Ce însemnă o clasă disciplinată?
O clasă disciplinată se caracterizează prin:
-       mediu pozitiv de învăţare, bazat pe reguli clare, înţelese şi acceptate de elevi
şi profesori despre ce trebuie să fie făcut şi să nu fie făcut. Un mediu pozitiv de învăţare, bazat pe relaţia de încredere dintre profesor şi elevi, oferă contextul favorabil  pentru  ca  metodele  de  management  al comportamentelor elevilor să funcţioneze. Este important ca elevii    se  simtă  în  siguranţă  şi  respectaţi  pentru  ca metodele profesorului să aibă impact;
-       consecvenţă în aplicarea regulilor din partea profesorilor şi elevilor - un mediu
pozitiv şi securizant de învăţare este asigurat prin consistenţă şi consecvenţă în activităţile de zi cu zi şi în mesajele transmise;

Reacţii neproductive la comportamentele problematice din clasă:
 -   ridicarea tonului, ţipat;
 -   ironii şi glume la adresa elevului, sarcasm;
 -   notarea elevului pentru comportament, atitudine, reacţie;
 -   scoaterea elevului în faţa clasei;
 -   ridicarea în picioare;
      -   pedepse corporale;
       -  dezaprobarea excesivă;
       -  scăderea notei (la purtare sau la obiectul predat);
       -  atitudine superioară de tipul “eu hotărăsc aici”, “am ultimul cuvânt de spus”;
       -   implicarea altor persoane – “chem directorul”, “mergem la director”, “chemăm părinţii la şcoală”;
        -   amintirea greşelilor anterioare şi pedepsirea lor din nou;
        -   acuzaţii la adresa elevului;
        -   imitarea elevului;
        -   compararea elevului cu alţi elevi sau cu fraţii lui.

Dezavantajele pedepeselor clasice din clasă
,,Treci la tablă”
Dezavantaje:
-  elevul învaţă că a merge la tablă şi a fi ascultat este ceva rău, o pedeapsă, şi nu o metodă care îl ajută să înveţe mai bine şi să îşi evalueze cunoştinţele, ca urmare vor evita aceste situaţii: vor chiuli de la oră, vor lasă capul în jos şi se vor preface ocupaţi când profesorul întreabă cine doreşte să iasă la tablă etc. 
- fiind asociat cu o pedeapsă, ieşitul la tablă devine tot mai neplăcut pentru elev, chiar şi în situaţii în care acesta nu este o pedeapsă ci un moment al lecţiei; anxietatea “ieşitului la tablă” afectează de multe ori modul în care elevul răspunde la întrebările profesorului sau rezolvă problemele.
- putem favoriza continuarea situaţiei problematice prin scoaterea elevului în faţa clasei acesta poate fi un motiv ca ceilalţi elevi să râdă, sau ca elevul din faţă să continue comportamentul problematic “în lumina reflectoarelor” (să ne gândim că este foarte probabil ca de la început nevoia de atenţie din partea colegilor a fost cauza comportamentului problematic.

 “Ieşi de la oră”
Dezavantaje:
-  elevul pierde informaţiile transmise în acea oră în acest timp, nu avem control asupra a ceea ce i se întâmplă copilului în timpul în care este în responsabilitatea noastră;
 - poate repeta sau face noi comportamente problematice pe care nu le putem gestiona;  
  - elevul poate învăţa că plecatul de la ore îi poate aduce multe beneficii plecatul în sine de la oră poate fi considerat de elev (şi de alţi elevi) un beneficiu, şi să repete comportamentele problematice pentru a-l obţine din nou, iar efectul este contrar celui dorit de noi.

“Ai în plus 100 de exerciţii”
Dezavantaje:
- supracorecţia este o formă de pedeapsă; copilul învaţă că a face exerciţii (sarcini şcolare în general) este ceva rău, o pedeapsă, şi nu o metodă care îl ajută să înveţe mai bine.
- fiind asociată cu o pedeapsă, realizarea exerciţiilor (inclusiv teme acasă) devine tot mai neplăcută pentru elev şi creşte probabilitatea ca elevul să vină cu temele nefăcute sau să lipsească de la şcoală

Scăderea notei la materia predată
Dezavantaje:
- copilul asociază materia respectivă şi performanţa sa cu notele slabe performanţa elevului la materia respectivă poate scădea pentru că elevul învaţă din această situaţie că nota sa nu depinde de cât de bine se pregăteşte la acea materie;
- elevul este demotivat, interesul său faţă de obiectul de studiu se reduce. 
- evaluarea performanţei academice devine tot mai puţin importantă pentru elev, o dată ce ea poate fi afectată de factori care nu ţinde efortul depus la obiectul respectiv

Concluzii:
Pedeapsa este o metodă ineficientă de disciplinare.
Pedeapsa afectează dezvoltarea elevului ca persoană.
Pedeapsa afectează performanţa academică a elevului.

Profesorii eficienti au în vedere atunci când predau nu numai programa şcolară, ci şi deprinderi sociale şi emoţionale. Deşi nu pot controla în mod direct comportamentul elevilor, în schimb îl pot influenta prin:
        - construirea de relaţii pozitive;
        - prezentarea clară a ordinii de zi;
        - fixarea si menţinerea unor aşteptări ridicate;
        - consecvenţă.

Când influența eșuează ocazional, profesorii pot controla alegerile pe care elevii le fac, prin formularea clară a consecințelor.
Dezvoltarea unor credințe realiste față de elevi permite profesorului promovarea unui comportament pozitiv în clasă.


prof. consilier școlar, Camelia Birsan